Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky internetového velkoobchodu NAVIO.CZ

 

NAVIO.CZ - první internetový velkoobchod - dům | byt | zahrada

 
 
 
 

1. Definice

 •      prodávající - provozovatel internetového velkoobchodu NAVIO.CZ
 •      kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
 •      zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového velkoobchodu NAVIO.CZ
 •      objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

 

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového velkoobchodu NAVIO.CZ Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

3. Storno objednávky
 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží ze skladu NAVIO.CZ, P. Mudroňa 5, Žilina, emailem na adresu: info@navio.cz. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

4. Odstoupení od kúpné smlouvy
 1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů od převzetí zboží (pouze fyzická osoba) bez ohledu na to, zda zboží rozbalený z originiálneho zapečetěného obalu, nebo byl odzkoušen, nebo zda zboží posílá bez původního originálního obalu. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
 2. » záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to písemně emailem na info@navio.cz, nebo poštou na naší adrese, spolu se zbožím, kopií faktury a číslem účtu pro vrácení peněz
  » zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv však na dobírku. Odesílatel zboží musí být ta ista osoba jako kupující.
 3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží, ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Odesílatel musí být zároveň ta ista osoba jako kupující.
 4. V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 4a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu
 5. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavců 1 až 3,
  b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které snadno podléhá zkáze,
  d) prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, 22) které spotřebitel rozbalil,
  e) prodej novin, časopisů a periodického tisku,

 

Odstoupení od smlouvy - formulář

 

odoslať kópiu na e-mail
Zpráva byla odeslána. ZAVŘÍT

 

 

 

5. Dodací podmínky
 1. Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 2. Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k použití, případně záruční list.
 3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude nutné dodávku opakovat více než 2 xz důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.

6. Poplatky za přepravu
 1. Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Garantované doručení na dodací adresu je 24 - 48 hodin od vyexpedování zboží ze skladu NAVIO.CZ, P. Mudroňa 5, Žilina. Doručení v pracovních dnech (8-16 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli dohodnout přesnější čas dodání. Zboží můžete platit bankovním převodem předem na náš účet nebo dobírkou. Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce! Zboží si můžete převzít i osobně v našem skladu v Žilině, a to po předchozí telefonické dohodě.
 2. Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutno zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.
 3. Prodávající má právo odstoupit od prodeje nebo přepravy při chybné ceně, způsobený chybou programátora, referenta.

7. Záruka, reklamace a servis
 1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
 2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.
 5. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 6. Reklamovaný výrobek je nutné zaslat zpět poštou, případně pokud se jedná o nadrozměrný zboží kurýrní službou, na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak. Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláří i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.
 7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např.. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 9. Záruku si zákazník může uplatnit na adrese NAVIO.CZ sro, P. Mudroňa 5, Žilina

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

 • Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění chyby (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
 • Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
 • V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.


Postup reklamace:
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

 1. Pošlete e-mail na naši adresu info@navio.cz, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, katalogové číslo, číslo faktury a popis závady.
 2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou na zaslání reklamovaného zboží.
 3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.
Ve vlastním zájmu, pro urychlení reklamace, prosíme zasílejte reklamované produkty na adresu, která Vám bude zaslána emailem.

8. Závěrečná ustanovení
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav platných pro Českou republiku. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, případně telefonicky na některé z čísel uvedených v kontaktech.Zpráva byla odeslána

V krátkém čase Vás budeme kontaktovat

ZAVŘÍT
V košíku se nachází zboží, ke kterému je možno dokoupit potřebné příslušenství.
arrow_drop_up
Vážený zákazníku,
z technických důvodů bude vyřizování objednávek dne 14.9.2020 pozastaveno. Omlouváme se za komplikace.
Vážený zákazníku,
poslední objednávky budou expedovány 21.12.2020 a další až po novém roce. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.